ADR-utbildningar

Kurser för företag som arbetar med transport av farligt gods.

 

ADR , för dig som arbetar med transport av farligt gods

ADR-utbildningar och intyg

MJE Solutions erbjuder kurser för att erhålla de intyg som behövs för transport av farligt gods – kontakta oss gärna för mer information om respektive kurs innehåll.

Alla ADR-utbildningar sker enligt godkända kursplaner samt är lärarledda, dock kan en dag av grundutbildningen ske via en webbutbildning som är godkänd av MSB. Från 1 mars 2019 går deltagaren en utbildning för farligt gods hos utbildaren, när utbildningen är godkänd åker deltagaren till Trafikverkets provkontor för att skriva prov på respektive del i ADR som deltagaren har gått hos utbildaren.

Man har 12 månader på sig att uppdatera sitt ADR-intyg innan giltighetsdatumet har gått ut. Ett tips är att söka upp en utbildare redan då man ser att det är 12 månader kvar på intyget, detta för att gå utbildningen i tid för att undvika att giltighetstiden hinner gå ut vid eventuellt omprov, ingen plats hos Trafikverkets provkontor eller fullbokade utbildningar. Efter godkänt prov hos Trafikverket får deltagarna ett varsitt intyg från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Intyget gäller i fem år och måste uppdateras genom repetitionsutbildning och nytt godkänt prov.

MJE Solutions AB följer de av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap fastställda krav och anvisningar om hur utbildningen skall utföras.

Transport av farligt gods

ADR står för bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng och är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods. Farligt gods är föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering.

Krav på intyg för chaufförer

Alla som transporterar farligt gods (gäller ej undantag) måste ha ett så kallat ADR-intyg. För explosiva ämnen, radioaktiva ämnen samt för tanktransporter krävs det förutom grundutbildning även en specialutbildning.

ADR Grundkurs/Styckegods

3 dagarskurs

Grundkursen ska ge dig den teoretiska grundkunskap du behöver om farligt gods. I utbildningen ingår praktisk brandövning och Första Hjälpen.

 ADR Tanktransport

2 dagarskurs där kravet är ADR Grund

Denna utbildning riktar sig till den som transporterar gas, flytande och fasta ämnen i tank samt transport av tankcontainer över 3000 liter. Förkunskaper som krävs är ADR-Grundutbildning.

ADR Klass 1

1-dagskurs där kravet är ADR Grund

Denna utbildning riktar sig till förare som ska transportera explosiva ämnen och föremål. Förkunskaper som krävs är ADR grundutbildning.

 ADR 1.3-utbildning

Förutom krav på förarutbildning finns krav att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, en så kallad 1.3-utbildning. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kunskap om vilka regler som är tillämpliga samt få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar. Utbildningen ska utformas och anpassas allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen.

Utbildningen är giltig i fem år, men rekommendationen är att den uppdateras vart annat år då föreskrifterna som utbildningen grundas på revideras vart annat år. Utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran kunna visas för behörig myndighet.

 Repetitionskurs ADR Grundkurs/Styckegods och ADR Tanktransport

ADR Grundkurs  - 2 dagarskurs
Tanktransporter - 1 dags kurs
Klass 1 - ½ dags kurs
Repeteras vart 5:e år

Samma upplägg som respektive kurs ovan, skillnaden är att kurserna är en dag kortare då förarna har förkunskap sen tidigare kurs. Om repetitionskursen inte sker innan utgånget datum måste chauffören gå om grundkurs samt specialkurs, var därför noga med att gå repetitionskurs i tid.

12 månaden innan giltighetsdatumet på intyget går ut kan man gå repetitionskursen och får då fem år till från giltighetsdatumet. Vilket betyder att man inte förlorar några dagar eller månader om man går kursen 12 månader innan sista dagen på intyget = boka utbildningen i tid!