Säkerhets­rådgivning

Rådgivning för företag som är verksamma i transportbranschen.

 

En säkerhetsrådgivare ger guidning kring säkerhet i arbete i trafiken

Rådgivningstjänster

Verksamheter som lämnar farligt gods för transport eller som transporterar, lastar, lossar eller annan hantering som utgör ett led i förflyttningen av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. MJE Solutions roll som säkerhetsrådgivare är att under verksamhetsledningens ansvar se till att bestämmelserna för transport av farligt gods efterföljs, att skador och olyckor i samband med transporterna förebyggs, ge råd angående de gällande bestämmelserna, sammanställa en rapport om det sker en olycka eller tillbud samt upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.

Examinerad säkerhetsrådgivning enligt MSB's krav

MJE Solutions är godkänd Säkerhetsrådgivare, examinerad av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

 

Skydlighet att ha säkerhetsrådgivare

Skyldigheten att ha säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods och gäller för samtliga transportslag i Sverige. Även myndigheter, kommuner och landsting som bedriver sådan verksamhet ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare. Detta resulterar i att alla som är direkt delaktiga i transport av farligt gods ska ha minst en säkerhetsrådgivare, så väl de som är avsändare som transportörer. Verksamheter som är skyldiga att utse en eller flera säkerhetsrådgivare ska meddela Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vem eller vilka de utser.

Kravet på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods grundas på EG direktivet 96/35/EG, och har införlivats i den svenska lagstiftningen genom en ändring i lagen (2006:263) och förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

 

Undantag från lagkraven

De som bedriver transport av reducerad mängd, begränsad mängd och värdeberäknad mängd behöver inte ha säkerhetsrådgivare då de går under undantag från ovanstående lag om säkerhetsrådgivare. Samtliga undantag redovisas i 3 § i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.